Ministrul Ioan Denes: Proprietarii de padure, persoane fizice, juridice sau primarii, pot solicita sprijin compensatoriu pe submasura de silvomediu, pana in 15 mai. Vezi conditiile!

Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat, la Bistrita, ca termenul de depunere a solicitarilor pentru Submasura 15.1 - Silvomediu este de 15 mai 2019, alocarea finaciara pentru a doua sesiune fiind de 68,4 milioane euro. Ministrul Denes a facut apel la beneficiarii eligibili sa pregateasa documentatiile, astfel ca suprafata de padure pentru care se solicita bani europeni sa fie cat mai mare.

“Masura este utila si pentru UAT-uri, care au suprafete de padure situate in situri Natura 2000, acestea fiind eligibile pentru intreaga suprafata, mai putin pentru padurile incadrate in grupa functuionala T1, adica zona non-interventie. Cererile de finantare trebuie intocmite de ocoalele silvice, la solicitarea proprietarilor, garzile forestiere fiind organ avizator al documentatiei. Toate aceste dosare trebuie depuse la Garda Forestiera, pentru judetul nostru, la Cluj”, a explicat Denes.

Potrivit acestuia, in perioada 6 -16 mai, garzile forestiere vor face raportari periodice cu privire la dosarele analizate si avizate.

Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” a avut ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor. Submăsura 15.1 este încadrată la domeniile de intervenție 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene (DI 4A) și 4B Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului (DI 4B), contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene de dezvoltare rurală aferente acestor domenii de intervenție.

Exista doua Pachete, si anume Pachetul 1 – Non-intervenție în arborete - asigurarea de zone de liniște si Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri(Pachetul 2 poate fi aplicat doar cu Pachetul 1(.

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt de 38 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1 si de 137 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Sprijinul acordat în cadrul celor două pachete este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

Pachetul 1 se referă la volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de cinci ani în zona de liniște și patru ani în restul suprafeței angajate aferente u.a.-lor pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de regenerare și tăieri de igienă, precum și cel aferent produselor rezultate din tăieri de conservare pe o perioadă de cinci ani pe toată suprafața angajată planificată cu astfel de lucrări.

Prin Pachetul 2 sunt compensate costurile suplimentare generate de utilizarea atelajelor în detrimentul mijloacelor mecanizate pentru efectuarea lucrărilor de rărituri. Măsurile suplimentare de conservare a biodiversității promovate prin submăsura 15.1 vor contribui, totodată, la atingerea obiectivelor zonelor Natura 2000 care se vor suprapune cu zonele aflate sub angajament (cca. 38.6% din suprafața FFN este inclusă în rețeaua de arii protejate Natura 2000).


 

Beneficiarii schemei pot fi:

a) Unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere,

b) Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere, c) Asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b), constituite în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare și funcționează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei.

b) să se angajeze că mențin angajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;

c) să se angajeze că respectă cerințele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică; Asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin și a documentelor anexate acesteia.

d) să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; e) să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o unitate de producție și/sau protecție

Solicitantii, depun, în vederea analizării şi avizării, dosarul tehnic la GF – cu următoarele documente:

1. Un extras din amenajamentul silvic, sub formă tabelară, avizat de către ocolul silvic care asigură administrarea sau prestarea de servicii silvice (up, u.a., suprafețe, volume de extras ...)

2. Copii ale paginilor din amenajamentul silvic în vigoare, certificate de ocolul silvic care administrează sau prestează servicii silvice pentru suprafaţa angajată, care cuprind următoarele informaţii aferente suprafeţelor

3. Hărţile amenajistice pentru fiecare UP, cu figurarea în mod distinct (culori diferite) a unui contur general al u.a.-rilor ce fac obiectul angajamentului, figurarea conturului general al suprafeţei zonei de linişte compactă și a u.a. propuse pentru a fi parcurse cu lucrări de rărituri cu atelaje în cadrul Pachetului 2, în copie, pe hârtie;

4. Un suport optic (CD), în 2 exemplare, care trebuie să cuprindă format electronic shape (extensia .shp), câte un fișier cu conturul general al suprafeţei pentru care se solicită sprijin, şi, distinct, alt fișier cu conturul zonei de linişte și altul cu conturul fiecărei u.a. propuse pentru a fi parcurse cu lucrări de rărituri cu atelaje în cadrul Pachetului 2 toate în proiecţie Stereo 70

5. Copia ordinului de aprobare al amenajamentului/elor sau, în lipsa acestuia, copia procesulului verbal al conferinţei a II-a de amenajare sau, în lipsa acestora, copii privind desfășurarea Conferintei 1 si copii ale Procesului verbal de recepție datate din ultimul an de aplicare a amenajamentului anterior.

6. Adeverinţă de la ocolul silvic care administrează sau prestează servicii silvice pentru suprafaţa angajată din care rezulta că între solicitant şi Ocolulul Silvic există încheiat contract de administrare sau prestări servicii privind terenul forestier pentru care se solicită sprijin conform informațiilor cuprinse în dosarul tehnic.

7. Copii după documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului forestier. În cazul înstrăinării unei părți din proprietate, care a fost inclusă în amenajamentul silvic, se va face dovada acestei înstrăinării prin documente doveditoare.

8. Tabel privind suprafața neeligibilă inclusă în amenajamentul silvic (u.a.-urile încadrate în categoria funcțională T1 și cele cu alte categorii de folosință decât “păduri”, mai puțin terenurile destinate împăduririi).


 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5