LDP angajează director economic

SC Lucrări Drumuri şi Poduri  SA Bistriţa organizează concurs pentru  ocuparea postului contractual vacant de:

Director economic

Dosarele de înscriere la concurs se depun  până la data de 26.05.2017, ora 12 la secretariatul societăţii din Bistriţa, str.Cuza Vodă, nr.17 şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a)  cerere de înscriere la concurs

b)  curriculum vitae

c)  cazier judiciar

d)  copii după acte de studii

e)  copia actului de identitate

f)  copie carnet de muncă /acte doveditoare privind vechimea în domeniul economic/finaciar/contabil;

g)  adeverinţă medicală

h)  recomandare de la ultimul loc de muncă;

i)   opisul documentelor prezentate.

 

    Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Concursul se va desfăşura în trei etape după cum urmează:

     1.    Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

     2. Proba scrisă, se va desfăşura în data de 29.05.2017, la ora 12,  iar rezultatele se afişează în termen de maxim 24 ore de la finalizarea probei .

Sunt declaraţi admişi pentru interviu doar candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte la proba scrisă.

    3.Interviul se susţine în data de 31.05.2017, ora 9 .

        Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 31.05.2017, pe site-ul societăţii.

     Rezultatele fiecărei etape de concurs se afişează la afişierul de la sediul SC Lucrări Drumuri şi Poduri Bistriţa SA Bistriţa şi pe “www.ldp-bn.ro”.

 

Condiţii generale de participare la concurs:

a) să fie cetăţean român cu domiciliul în România;

b) să cunoască limba română,  scris şi vorbit;

c) constituie un avantaj cunoasterea unei limbi de circulaţie internaţională;

d) să aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) să nu fie înscris în cazierul judiciar pentru infracţiuni economice;

 

Condiţii specifice de ocupare a postului contractual vacant şi bibliografia:

Condiţii specifice:

·    studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;

·    vechimea de cel punţin 5 ani in domeniul economic/financiar /contabilitate;

·    cunoştinţe de operare sistem PS ( Word,Exel) si programe de contabilitate sunt obligatorii.

 

BIBLIOGRAFIA:

1.  LEGEA CONTABILITĂŢII NR.82/1991 republicată

2.  Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii;

3.  Decretul 209/1976 privind Regulamentul Operaţiunilor de Casă;

4.  Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii materiale şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

5.  Legea 15/1994 privind amortizarea capitalurilor imobilizat în active corporale şi necorporale;

6.  Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu amendamentele la zi;

7.  OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

8.  Legea 31/1990 Legea societăţilor comerciale

9.  Hotărârea Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.522/13.05.2003 privind elaborarea Normelor referitoare la modul de organizare şi exercitare a controlului financiar;

10. Legea nr.53/2003 Codul Muncii –republicată

11. OUG 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

12. OMFP 1802/2014 petru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate; 

13. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 normele de aplicare. 

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,

Preşedinte,

Ionel Tompa

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]